EN
CZ
EN
CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY


I.
Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) upravují práva a povinnosti při poskytování služeb, které jsou blíže specifikovány ve čl. II. těchto OP, ze strany společnosti Pluxee Pass Česká republika a.s., IČ: 618 60 476, se sídlem Spaces SmíchOff Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 3350/18, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2947 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2 Poskytovatel poskytuje služby definované ve čl. II. těchto OP osobám, které mají zájem o čerpání služeb dle čl. II. těchto OP (dále jen „Beneficient“). Beneficientem může být pouze osoba, která je podle Podmínek užívání Benefitů společnosti Pluxee oprávněna k čerpání Benefitu. Beneficientem podle těchto OP je vždy spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Podmínky užívání Benefitů společnosti Pluxee jsou uveřejněny na webových stránkách Poskytovatele https://www.pluxee.cz (dále jen „Podmínky užívání Benefitů“).

1.3 Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Beneficienta vzniklé na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), uzavírané prostřednictvím webové aplikace Poskytovatele na internetové adrese https://cestuj.pluxee.cz (dále jen „Aplikace“), a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a jednotlivá práva a povinnosti jsou blíže specifikovány v těchto OP. Tyto OP obsahují úplný souhrn smluvních podmínek sjednaných mezi Poskytovatelem a Beneficientem v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Aplikace obchodních podmínek v těchto OP neuvedených na právní poměry mezi Poskytovatelem a Beneficientem je vyloučena, s výjimkou podpůrné aplikace Podmínek užívání Benefitů.

1.4 Pojmy uvedené v těchto OP s velkým počátečním písmenem budou pro účely těchto OP vykládány následujícím způsobem:

Benefit znamená nepeněžní plnění nebo službu ve formě rekreace nebo zájezdu ve smyslu a za podmínek § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, hrazenou způsobem podle Podmínek užívání Benefitů.

Držitel znamená Beneficienta, který je na základě dohody s Klientem oprávněn užívat Elektronickou kartu.

Elektronická karta znamená platební kartu s názvem FlexiPass Card nebo MultiPass Card vydanou Poskytovatelem, která slouží Držiteli k úhradě ceny nepeněžitého plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi ve formě, která je podle ZDP osvobozena od daně a která je přenositelná z Beneficienta na jinou osobu za podmínek ZDP.

Klient znamená osobu, která má s Poskytovatelem uzavřenou smlouvu o zprostředkování Benefitů.

Partner znamená smluvního partnera Poskytovatele, který bude přímým dodavatelem nebo ve vybraných případech zprostředkovatelem Benefitů Beneficientům.

ZDP znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění.

1.5 Pojmy uvedené v těchto OP s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto OP definované, budou vykládány v souladu s Podmínkami užívání benefitů.

II.
Popis poskytovaných služeb

2.1 Poskytovatel prohlašuje, že v souladu s Podmínkami užívání Benefitů poskytuje Beneficientům Elektronické karty, na základě kterých jsou Beneficienti oprávněni čerpat Benefity poskytované ze strany Partnerů.

2.2 Poskytovatel se na základě Smlouvy zavazuje zajistit pro Beneficienta směnu zůstatku na Elektronické kartě za poukazy vydávané vybranými Partnery, jejichž nominální hodnota bude odpovídat nominální hodnotě směňovanému zůstatku na Elektronické kartě (dále jen „Partnerské poukazy“), to však pouze do maximální souhrnné výše stanovené ZDP pro Benefity (ke dni vydání těchto OP se jedná o částku 20.000 Kč za zdaňovací období). Partnerské poukazy musí splňovat podmínky čerpání Benefitu dle ZDP (např. s poukazem na nákup letenky je nezbytné pořídit i poukaz na ubytování). Partnerskými poukazy je pak Beneficient oprávněn za podmínek stanovených jednotlivými Partnery zaplatit cenu Benefitů poskytovaných těmito Partnery, a to do výše odpovídající nominální hodnotě Partnerského poukazu. Konkrétní podmínky a způsob čerpání Benefitů stanoví jednotliví Partneři.

2.3 Beneficient na základě Smlouvy uhradí cenu Partnerského poukazu prostřednictvím i zůstatku na jeho Elektronické kartě, a to v souladu s jeho objednávkou provedenou prostřednictvím Aplikace. Cena Partnerských poukazů je uvedena v Aplikaci. Úhradu ceny Partnerských poukazů dle objednávky Beneficienta provede Beneficient prostřednictvím platební brány provozované Poskytovatelem.

III.
Uzavření a obsah Smlouvy

3.1 Beneficient uzavírá Smlouvu prostřednictvím Aplikace, a to zvolením Partnera, hodnoty a počtu Partnerských poukazů, vyplněním požadovaných údajů v objednávkovém formuláři (zejména e-mailové adresy), výslovnou akceptací těchto OP, potvrzením, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů, dále prohlášením, že Partnerské poukazy využije pouze k nákupu rekreace nebo zájezdu za podmínek stanovených ZDP a odesláním objednávkového formuláře, kterým Poskytovatele žádá o poskytnutí služeb dle těchto OP, za podmínek uvedených v těchto OP. Beneficient vyplněním a odesláním formuláře souhlasí a výslovně přijímá veškerá ustanovení těchto OP. Při vyplňování přihláškového formuláře je Beneficient povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené Beneficientem v objednávkovém formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné a pravdivé. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky spojené s poskytnutím nesprávných či nepravdivých údajů Beneficientem.

3.2 Podmínkou uzavření Smlouvy dle tohoto článku OP je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Beneficienta o tom, že se seznámil, souhlasí a přijímá veškerá ustanovení těchto OP, a to formou zaškrtnutí pole „Tímto potvrzuji, že plně souhlasím s podmínkami služby, která má být poskytnuta“ v Aplikaci před odesláním objednávkového formuláře. Beneficient dále zaškrtnutím pole „Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a zásady ochrany osobních údajů“ potvrzuje, že se seznámil s Prohlášením společnosti Pluxee Benefity o zásadách ochrany osobních údajů, dostupným na internetové adrese https://pluxee.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju . Před odesláním objednávky Poskytovateli je Beneficientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil.

3.3 Smlouva s Beneficientem je uzavřena okamžikem doručení Partnerských poukazů Beneficientovi prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mail uvedený Beneficientem při vyplňování objednávkového formuláře, jehož přílohou budou tyto OP. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s konkrétním Beneficientem.

3.4 Poskytovatel nemá nárok na jakoukoliv úplatu v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy ze strany Beneficientů, nad rámec úplaty tvořené nominální hodnotou odpovídajícího zůstatku na Elektronické kartě. Poskytovatel poskytuje služby na základě Smlouvy v rozsahu dle těchto obchodních podmínek Beneficientům bezúplatně.

3.5 Beneficient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Beneficientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Beneficient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat či jiné vady způsobené v důsledku zásahu vyšší moci.

3.6 Beneficient odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že Smlouva je srozumitelná, určitá, a je uzavírána dle jeho pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.7 Smlouva není zprostředkovatelskou smlouvou, komisí, příkazem, smlouvou o obchodním zastoupení, licencí ani smlouvou o dílo. Poskytovatel se na základě Smlouvy nestává zástupcem či zmocněncem Beneficienta. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení občanského zákoníku, která se týkají shora uvedených smluvních typů.

3.8 Smlouvy jsou uzavírány pouze v českém jazyce.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Beneficient je oprávněn objednávat Partnerské poukazy jen pro vlastní potřebu a využití. Beneficient se zavazuje, že Partnerské poukazy využije pouze k nákupu rekreace nebo zájezdu do maximální výše stanovené ZDP pro Benefity (ke dni vydání těchto OP se jedná o částku 20.000 Kč za zdaňovací období).

4.2 Beneficient je povinen nakládat s Partnerskými poukazy v souladu s těmito OP a platnými právními předpisy. Beneficient zejména není oprávněn Partnerské poukazy zprostředkovávat nebo jinak poskytovat třetím osobám. Jakákoli forma obchodování s Partnerskými poukazy a jakákoli forma jejich půjčování či distribuce třetím osobám, které nejsou oprávněnými osobami, je zakázána.

V.
Ukončení Smlouvy

5.1 Smlouva je splněna poskytnutím Partnerského poukazu Beneficientovi dle jeho objednávky, tj. zasláním Partnerského poukazu na e-mail uvedený Beneficientem při vyplňování objednávkového formuláře.

5.2 Beneficient tímto výslovně souhlasí se započetím plnění a splněním Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení dle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ. Poskytovatel upozorňuje, že Beneficient nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) OZ právo od Smlouvy odstoupit.

VI. Ochrana a zpracování osobních údajů

6.1 Z důvodu požadavku odlišitelnosti je Beneficient o všech informacích týkajících se ochrany osobních údajů informován na základě zvláštního dokumentu dostupného na internetové adrese https://pluxee.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, přičemž před odesláním objednávkového formuláře musí Beneficient potvrdit, že se s těmito informacemi seznámil.

6.2 Beneficient výslovně souhlasí s využitím osobních údajů pro účely uzavření a plnění Smlouvy tak, jak je uvedeno v informaci o ochraně osobních údajů, zejména s poskytnutím osobních údajů (e-mailové adresy) zadaných do objednávkového formuláře Poskytovatele, a to pro účely plnění Smlouvy.

VII.
Odpovědnost

7.1 Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či nemajetkovou újmu, která vznikne Beneficientovi v důsledku čerpání Benefitů či jiným způsobem v důsledku jednání či opomenutí Partnerů.

7.2 Beneficient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za kvalitu zboží a služeb čerpaných s využitím Partnerských poukazů, ani nepřebírá odpovědnost za možná rizika, která mohou být pro Beneficienta s čerpáním služeb u Partnerů spojena.

VIII.
Informace pro spotřebitele

8.1 V případě sporu mezi Beneficientem a Poskytovatelem může Beneficient využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Beneficient kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs a postupovat dle pravidel tam uvedených. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je pak kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.2 Vyřizování stížností Beneficientů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info.cz@pluxee.com. Informaci o vyřízení stížnosti Beneficienta zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Beneficienta.

IX.
Reklamační řád

9.1 Tento článek stanoví pravidla pro případy reklamací uplatňovaných vůči Poskytovateli ze strany Beneficientů v souvislosti se Smlouvou. Práva Beneficienta z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto článkem OP. Záležitosti tímto těmito OP neupravené se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Je-li Beneficient přesvědčen, že Poskytovatel v konkrétním případě nepostupoval podle Smlouvy a těchto OP, může Beneficient uplatnit vůči Poskytovateli reklamaci dle tohoto článku. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

9.3 Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná služba odpovídá Smlouvě a těmto OP. V případě, že služba není poskytována v souladu se Smlouvou a OP, má Beneficient právo na to, aby Poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu podle požadavku Beneficienta vady odstranil. Toto ustanovení neplatí, pokud vady vznikly v důsledku jednání či opomenutí Beneficienta.

9.4 Poskytovatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Poskytovatel je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Beneficientem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Poskytovatel povinen Beneficientovi písemně potvrdit. Beneficient není oprávněn bez souhlasu Poskytovatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

9.5 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Beneficient právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

9.6 Kdo má právo podle § 1923 OZ, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.7 Práva z odpovědnosti Poskytovatele za vady služeb poskytovaných dle těchto OP může Beneficient případně uplatnit u Poskytovatele elektronicky na adrese info.cz@pluxee.com.

X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2.8.2021 přičemž jsou od uvedeného data k dispozici v sídle Poskytovatele a na internetových stránkách https://cestuj.pluxee.cz/info/terms-and-conditions.

10.2 Beneficient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

10.3 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem nebo prostřednictvím Aplikace. Beneficientovi je doručováno na elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Písemnosti doručované Beneficientovi se v případě pochybností považují za doručené třetím dnem po odeslání.

10.4 Znění těchto OP může Poskytovatel měnit či doplňovat i bez souhlasu Beneficienta. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách https://cestuj.pluxee.cz/info/terms-and-conditions. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti Beneficientů vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.5 V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto OP ukáže být neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP.

10.6 Právní poměry mezi Poskytovatelem a Beneficienty se řídí výlučně právním řádem České republiky.

10.7 Beneficient potvrzuje, že se s těmito OP seznámil, porozuměl jim, souhlasí s nimi a nepovažuje obsah žádného ustanovení OP za pro sebe zvláště nevýhodný.

10.8 Smlouva, včetně těchto OP, je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není dálkově přístupná.

10.9 Kontaktní údaje Poskytovatele: Pluxee Pass Česká republika a.s., se sídlem Spaces SmíchOff Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 3350/18, PSČ 150 00, adresa elektronické pošty info.cz@pluxee.com

Back to the main page